Historicky cennou a dosud nevydanou Lexikální databázi jihokarpatských nářečí z materiálů Ivana Paňkevyčezveřejní dnes Slovanský ústav AV ČR. Databázi mohou využívat odborníci i veřejnost. Kromě dialektů zachycuje například i lidové zvyky a reálie, které odrážejí tradiční způsob života v Karpatech.

Termín jihokarpatská nářečí užíval slavný dialektolog Ivan Paňkevyč pro východoslovanské (ukrajinské či rusínské) dialekty nacházející se jižně od hlavního hřebene Východních Karpat – tedy na území někdejšího Československa a dříve po staletí na území Uher. Paňkevyč slovníkový materiál sbíral a rozšiřoval od dob první republiky až do své smrti v roce 1958.

„Nářeční slova z území tehdejší Podkarpatské Rusi a severovýchodního Slovenska sbíral v terénu sám Paňkevyč, jeho přispěvatelé z řad podkarpatských učitelů a studentů a později i jeho žáci. Paňkevyčovu slovníkovou kartotéku jsme zpracovali do elektronické podoby, vznikla tak lexikální databáze opatřená filtrem, díky němuž ji lze snadno prohledávat podle různých kritérií,“ říká hlavní redaktor databáze Michal Vašíček ze Slovanského ústavu AV ČR.

Současná elektronická lexikální databáze poprvé zpřístupňuje unikátní slovníkový materiál jak odborníkům, tak zájemcům z řad široké veřejnosti. Projekt byl podpořen z programu „Paměť v digitálním věku“ Strategie AV21.

Materiál nejen pro dialektology, ale i etnology

Databáze vznikala v letech 2011–2022 digitalizací ústavní kartotéky k zamýšlenému slovníku jihokarpatských ukrajinských nářečí. Pro každý kartotéční lístek vědci ze Slovanského ústavu AV ČR vytvořili stránku v databázi, na níž je umístěn jeho sken; dále jsou zde údaje z lístku přepsány a roztříděny do devíti polí (např. gramatická charakteristika, lokalita, kontext užití, pramen zápisu aj.). Databáze je určena v prvé řadě dialektologům, důležité informace však může poskytnout také etnologům a etnolingvistům, protože je v ní významně zastoupena lidová slovesnost, lidové zvyky a obřady, a také popisuje řadu vesnických reálií odrážejících tradiční způsob života v Karpatech.

„Věřím, že databáze bude přínosná jak pro jazykovědce z různých zemí, kterým poskytne bohatý materiál pro výzkum nářečního lexika, tak pro zájemce z řad široké veřejnosti. Může zaujmout Rusíny a Ukrajince, kteří těmito nářečími mluví. To je několik set tisíc lidí – na východním Slovensku i na Zakarpatí jsou totiž nářečí i v současné době velmi vitální,“ dodává Michal Vašíček.

PŘÍSTUP DO DATABÁZE: https://miracle.slu.cas.cz/ukrajina2/login.jsp
Registrace je pro kohokoli zdarma, ediční manuál je k dispozici česky, ukrajinsky a anglicky.


Hlavní zpracovatelé databáze:

Zpracování a redakce: Mgr. Růžena Šišková, Mgr. Michal Vašíček, Ph.D.
Programátor: Dmitrij Lukin

Podrobněji o výzkumu jihokarpatských nářečí ve Slovanském ústavu AV ČR:
www.vedakolemnas.cz/pro-vsedni-den/170127-vyzkum-jihokarpatskych-nareci-ve-slovanskem-ustavu-av-cr.html

Zdroj: Akademie věd České republiky

Foto: Freepik.com